advokatAdvokatska kancelarija - princip rada advokata

Advokatura i advokatske usluge nisu samo posao, niti se oni mogu podvoditi u nekakve kalupe i standarde. Biti kreativan i istrajan uopšte, podrazumjeva iznalaženje bolje ideje, radi dolaska do optimalno najidealnijeg pravnog rješenja.

Kvalifikovani smo da probleme prepoznamo u njihovoj ranoj fazi, uradimo detaljnu analizu potrebnih pravnih aktivnosti, a onda i  – rješimo problem.

Naša Advokatska kancelarija ne zna za standardnog klijenta. Svaki naš klijent znači poseban pristup i omogućena mu je visokokvalifikovana pravna podrška. S druge strane, zauzvrat očekujemo Vašu iskrenu saradnju. U cilju dostizanja maksimalnog učinka, Vaše povjerenje, uvid u proces i relevantni podaci, ključ su uspjeha. Vodeći princip poslovanja Advokatske Kancelarije je pružiti uslugu koja će biti kombinacija pouzdanog pravnog savjeta i najviših međunarodnih standarda u advokatskoj struci.

Uža specijalnost Advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima i organima uprave Bosne i Hercegovinine u građanskim predmetima, privrednim sporovima, te odbrana u krivičnim postupcima te drugim oblastima profesionalnog angažmana advokatske kancelarije.

Načela rada advokatske kancelarije: Strogo poštovanje principa profesionalne tajnosti te kodeksa advokatske etike. Striktno izbegavanje poslova u kojima postoji konflikt interesa. Profesionalno izvršavanje naloga klijenata uz maksimalno očuvanje interesa klijenata u svakom konkretnom slučaju. Advokatska kancelarija iznalazi optimalna rješenja u internacionalnim pravnim slučajevima.

"Da mihi factum dabo tibi jus - Daj mi činjenice, dat ću ti pravo."

odvjetnik Historijat advokature - Bosna i Hercegovina

"Advokatura u Bosni i Hercegovini ima tradiciju dužu od stotinu trideset godina -  prvi pisani Zakon o advokaturi donijela je Austro-Ugarska 1883 g.. Taj datum danas se obilježava kao početak neovisne i samostalne advokature u Bosni I Hercegovini.Advokatskim  redom“ kako se nazivao zakon,  utemeljen je jedinstven sistem i sloboda bavljenja advokaturom / odvjetništvom.

-Drugi Zakon o advokaturi  je donesen 1909 g. i njime su osnovane advokatske komore u Sarajevu, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku. Ovim Zakonom advokatura je dobila Advokatsku komoru / Odvjetničku komoru, svoje organe, a postojao je i Imenik advokata.

-1929 g. donešen je novi Zakon o advokatima kojim se izjednačuje položaj advokata u Kraljevini Jugoslaviji. Iste godine je Ministar pravde donio Uredbu kojom se osnivaju nove Advokatske komore u : Jugoslaviji, a postojeće advokatske komore u Sarajevu, i one ranije osnovane nastavljaju sa radom. Svako lice koje je ispunjavalo zakonske uslove imalo je pravo biti upisano u Imenik advokata.

U periodu komunističkog režima koncem 1946 g. donesen je novi Zakon o advokaturi, kojim su  Advokatske komore / odvjetničke komore stavljene u nadzor Ministarstva pravde.

-1957g. donosi se novi Zakon o advokaturi i advokatura je postavljena kao javna služba sa pravom da, pored zastupanja građana, zastupa radne organizacije i ustanove. Zakon o advokaturi Bosne i Hercegovine je donesen 1971g., a 1974 g. se pokreće časopis „Advokatura"

advokat bih